Dīpaśikhā – Issue 1

Read the complete issue

Table of contents

Sl. No. Author Paper Title Page No.
1 सम्पादकाः सम्पादकीयम् 1
2 ड. हरेकृष्णपट्टजोशी ब्राह्मी वेदयताब्रह्म विद्यां प्रददी पराम् 2
3 ड. वेङ्कटरमणभट्टः सरस्वतीपरिचयः 3-4
4 विष्णुपदपालः रामकृष्णमिशन्-विवेकानन्दविश्वविद्यालये सरस्वतीपूजा 5-6
5 कृष्णगोपालपात्रः कालिदासवर्णितवियोगे मानवेतराणां सहानुभूतिः 7-8
6 अमितकुमारदे अद्वैतशास्त्रपरिचयः 9-10
7 श्रीमन्तभद्रः मीमांसाशास्त्रपरिचयः 11