Faculty : School of Indian Heritage

Department : Sanskrit and Philosophy

PhD in Sanskrit : List of Scholars (as on June 21, 2023)

Sl. No. Name of the Supervisor Name of the Ph.D. Scholar Mode of Ph.D. Regn. Number Date of Regn. Research Topic Likely date of completion of Ph.D. Availing Fellowship Funding Agency of Fellowship
1 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Alok Sen Full-Time B2250003 07.06.2022 Course Work 2025 NET JRF UGC
2 Dr. Rakesh Das Amit Kumar Garai Full-Time B2250004 13.06.2022 Course Work 2025 NET JRF UGC
3 Dr. Shantanu
Ayachit
Aneek Kumar Das Full-Time B2250005 08.06.2022 Course Work 2025 NET JRF UGC
4 Dr. Rakesh Das Nayan Chowdhury Full-Time B2250006 14.06.2022 Course Work 2025 NET JRF UGC
5 Swami Japasiddhananda Provat Kumar Mondal Full-Time B2250007 14.06.2022 Course Work 2025 NET JRF UGC
6 Swami Japasiddhananda Saikat Mohanta Full-Time B2250008 13.06.2022 Course Work 2025 NET JRF UGC
7 Swami Japasiddhananda Sourav Porel Full-Time B2250009 13.06.2022 Course Work 2025 NET JRF UGC
8 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Basudev Gorai Full-Time B2150001 15.08.2021 2023 NET JRF UGC
9 Dr. Sukhdev Bhatt Pritam Bera Full-Time B2150002 15.08.2021 2023 NET JRF UGC
10 Dr. Gopikrishnan Reghu Prolay Nandi Full-Time B2150003 16.08.2021 2023 NET JRF UGC
11 Dr. Nagaraja Bhat Subhadeep Das Full-Time B2150004 16.08.2021 2023 NET JRF UGC
12 Dr. Shantanu Ayachit Tirthankar Dey Full-Time B2150006 16.08.2021 2023 NA NA
13 Subarna Paul Full-Time B2150011 02.12.2021 Course Work 2024 NET JRF UGC
14 Dhriti Rani Saha Full-Time B2150012 15.12.2021 Course Work 2024 NET JRF UGC
15 Dr. Sukhdev Bhatt Amit Kumar Sahoo Part-Time B2050001 23.08.2020 2025 NET UGC
16 Dr. Shantanu Ayachit Buddhadev Das Full-Time B2050002 22.08.2020 2025 NET SRF UGC
17 Dr. Nagaraja Bhat Chandan Mukherjee Part-Time B2050003 25.08.2020 2025 NET UGC
18 Dr. Nagaraja Bhat Rajesh Adhikari Full-Time B2050004 24.08.2020 2025 NFSC UGC
19 Dr. Gopikrishnan Reghu Rajkumar Mondal Full-Time B2050005 25.08.2020 2025 NET SRF UGC
20 Swami Japasiddhananda Shanti Ghosh Part-Time B2050006 23.08.2020 2025 NET SRF UGC
21 Dr. Sukhdev Bhatt Subhankar Das Full-Time B2050008 25.08.2020 2025 NET SRF UGC
22 Dr. Rakesh Das Tuhin Mandal Full-Time B2050009 24.08.2020 2025 NET SRF UGC
23 Dr. Gopikrishnan Reghu Uttam Ghosh Full-Time B2050010 26.08.2020 2025 NET SRF UGC
24 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Rahul Maity Part-Time B1950002 16.07.2019 शृङ्गारप्रकाशदिशा समासानां विशिष्टाध्ययनम् 2024 NET SRF UGC
25 Dr. Sukhdev Bhatt Santanu Nayek Full-Time B1950003 19.01.2023 2024 NET JRF UGC
26 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Sankha Subhra Gachchhit Full-Time B1950004 16.07.2019 सृष्टिधरशर्मविरचितायाः भाषावृत्त्यर्थविवृतेः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विशिष्टम् अध्ययनम्। 2024 NET UGC
27 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Sukhdev Shau Full-Time B18903 10.07.2018 उपसर्गार्थचन्द्रिकानुसारम् अन्ववपूर्वकधातूनाम् अर्थगणनिरूपणम्। 2023 NET SRF UGC
28 Dr. Gopikrishnan Reghu Pankaj Raul Full-Time B18902 10.07.2018 व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधौ समाससूत्राणां समीक्षात्मकमध्ययनम्। 2023 NET SRF UGC
29 Dr. Rakesh Das Arpan Bhattacharya Full time B17902 07.06.2017 শুদ্ধাদ্বৈতবাদের আলোকে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা: শ্রী পুরুষোত্তমাচার্যের অমৃত -তরঙ্গিনী: বঙ্গানুবাদ ও পর্যালোচনা । 2023 JRF ICPR
30 Dr. Rakesh Das Biplab Mallick Full time B17904 07.06.2017 সাংখ্য দর্শনে বন্ধন ও মুক্তি 2023 JRF ICPR
31 Dr. Nagaraja Bhat Saibal Acharya Part-Time B17919 15.07.2017 ब्रह्मसूत्रप्रथमाध्याय-प्रथमपादस्य शारीरकमीमांसा-गोविन्दभाष्ययोः विमर्शः। 2023 NET SRF UGC


MPhil Awardees

Sl. No. Name of the Supervisor Name of the Scholar Mode Reg. Number Date of Reg. Title of Dissertation Date of M.Phil award Availing Fellowship Funding Agency of Fellowship
1 Swami Vedarthananda Buddhadev Das Full-Time B2050002 22.08. 2020 ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये समन्वयाध्याये प्रयुक्तदृष्टान्तानां प्रयोगस्वारस्यम् 13.02.2023 NET JRF UGC
2 Dr. Nagaraja Bhat Chandan Mukherjee Part-Time B2050003 25.08.2020 ईशोपनिषदः शङ्कराचार्य-वेदान्तदेशिक-भाष्ययोः समीक्षात्मकमध्ययनम् 29.03.2023 NET UGC
3 Dr. Nagaraja Bhat Rajesh Adhikari Full-Time B2050004 24.08.2020 अद्वैतवेदान्तदिशा वृत्तिप्रयोजनमीमांसा 06.04.2023 NFSC UGC
4 Dr. Gopikrishnan Reghu Rajkumar Mondal Full-Time B2050005 25.08.2020 महाभाष्यप्रदीपप्रकाशव्याख्यानस्य प्रथमाह्निकस्य समीक्षात्मकमध्ययनम् 10.05.2023 NET JRF UGC
5 Dr. Venkataramana Bhat Shanti Ghosh Full-Time B2050006 23.08. 2020 शङ्कराचार्यविरचिते साधनपञ्चके अद्वैतवेदान्तशास्त्रार्थपरामर्शः 13.02.2023 NET JRF UGC
6 Dr. Shantanu Ayachit Subhankar Das Full-Time B2050007 24.08.2020 सोपाधिकभङ्गान्ताद्वैतसिद्धौ नव्यन्यायप्रभावाः। 12.04.2023 NET JRF UGC
7 Dr. Sukhdev Bhatt Subhankar Das Full-Time B2050008 25.08. 2020 भावमिश्रकृतकातन्त्रपरिभाषासूत्रवृत्तेः समीक्षात्मकमध्ययनम् 16.03.2023 NET JRF UGC
8 Dr. Gopikrishnan Reghu Uttam Ghosh Full-Time B2050010 26.08.2020 श्रीशिवरामेन्द्र-सरस्वतीकृत महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाशदिशा समर्थाह्निकाध्ययनम्। 30.03.2023 NET JRF UGC
9 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Rahul Maity Full-Time B1950002 16.07.2019 भरतमल्लिकविरचितस्य कारकोल्लासस्य समीक्षात्मकमध्ययनम् 26.08.2021 NET JRF UGC
10 Dr. Sukhdev Bhatt Santanu Nayek Full-Time B1950003 16.07.2019 कालिदासकृतौ मत्वर्थसमीक्षणम् 02.09.2022 NET JRF UGC
11 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Sankha Subhra Gachchhit Full-Time B1950004 16.07.2019 वैद्यनाथपायगुण्डेविरचितस्य प्रभाख्यशब्दकौस्तुभटीकायाः प्रथमाह्निकस्य सम्पादनमध्ययनञ्च। 24.11.2021 NET UGC
12 Dr. Gopikrishnan Reghu Pankaj Raul Full-Time B18902 10.07.2018 व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधौ समर्थाह्निकसमीक्षणम् 29.01.2021 NET JRF UGC
13 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Sukhdev Shau Full-Time B18903 10.07.2018 नारदपुराणान्तर्गतशब्दशास्त्रीयतत्वविमर्शः 17.12.2020 NET UGC
14 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Arupam Sanyal Full-Time B17921 15.07.2017 षट्त्रिंशत्तत्त्वसंदोहग्रन्थस्य विशिष्टमध्ययनम् 20.05.2019 NET JRF UGC
15 Dr. Rakesh Das Krishna Gopal Patra Full-Time B17918 15.07.2017 वाचस्पतिमिश्रकृतौ तत्त्वबिन्दौ शाब्दिकमतविमर्शः 20.05.2019 NET JRF UGC
16 Dr. Nagaraja Bhat Saibal Acharya Full-Time B17919 15.07.2017 शङ्करानन्दकृत-कैवल्योपनिषद्दीपिकायाः समीक्षात्मकं संपादनम् 20.05.2019 NET UGC
17 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Soumitra Acharya Full-Time B17920 15.07.2017 लालमणित्रिपाठिविरचिताया विवादकौमुद्याः सम्पादनमध्ययनञ्च 20.05.2019 NET JRF UGC
18 Dr. Venkataramana Bhat Tridib Roy Mondal Full-Time B16908 18.07.2016 श्रीमद्भगवद्गीतोक्त-सांख्ययोगाध्यायस्य शङ्कर-रामानुज-बलदेव-रीत्या विशिष्टमध्ययनम् 12.05.2018 NET JRF UGC
19 Dr. Rakesh Das Nityananda Manna Full-Time B15904 24.07.2015 श्रीहरिनामामृतव्याकरणगतसंज्ञाप्रकरणविमर्शः 12.05.2018 NET JRF UGC
20 Dr. Venkataramana Bhat Prosanta Barman Full-Time B15905 24.07.2015 साधनचतुष्टयविमर्शः 03.05.2018 NET UGC
21 Dr. NagarajaBhat Binod K. Full-Time B16901 18.07.2016 शुद्धशाङ्करवादस्य मुख्यसिद्धान्तयोर्विश्लेषणम् 27.11.2017 NET UGC
22 Dr. Neeraj Kumar Bhargave Bishnu Pada Pal Full-Time B16902 18.07.2016 द्विकर्मकान्तसारमञ्जरीविमर्शः 12.05.2018 NET JRF UGC
23 Dr. Nagaraja Bhat Kartik Mete Full-Time B16903 18.07.2016 छान्दोग्योपनिषदः शाङ्करभाष्यदिशा क्रममुक्तिस्वरूपविमर्शः 03.05.2018 NET JRF UGC
24 Dr. Venkataramana Bhat Sanatan Das Part-time B16905 18.07.2016 नाटकचन्द्रिका-साहित्यदर्पणषष्ठपरिच्छेदयोः तुलनात्मकमध्ययनम् (पञ्चावस्थापर्यन्तम्) 12.05.2018 NET JRF UGC
25 Dr. Rakesh Das Sujit Maiti Full-Time B16906 18.07.2016 आशुबोधीयसंज्ञाप्रकरणस्य विशिष्टमध्ययनम् 10.05.2018 NET JRF UGC
26 Dr. Gopikrishnan Reghu Sukanta Manna Full-Time B16907 18.07.2016 रभसनन्दिविरचितस्य षट्कारकस्य सम्पादनमध्ययनञ्च 10.05.2018 NET JRF UGC
27 Dr. Venkataramana Bhat Sujit Paramanik Part-time B15908 24.07.2015 उद्धवगीतायां मुमुक्षोरधिकारगुणानां विमर्शः 27.11.2017 NET JRF UGC
28 Dr. Venkataramana Bhat Amit Kumar Dey Full-Time B15902 24.07.2015 रवीन्द्रसङ्गीते अद्वैतभावना 27.11.2017 NET JRF UGC
29 Dr. Rakesh Das Joydeb Dinda Full-Time B15903 ‘24.07.2015 धातूनामर्थगणनिरूपणम् 27.11.2017 NET JRF UGC
30 Dr. Rakesh Das Srimanta Bhadra Part-time B15906 24.07.2015 कमलाकरभट्टविरचिताया व्याख्यादर्शटिप्पण्याः सम्पादनमध्ययनञ्च 27.11.2017 NET JRF UGC
31 Dr. Rakesh Das Sudip Mandal Part-time B15907 24.07.2015 अष्टाध्याय्यामनुबन्धप्रयुक्तकार्याणाम् अध्ययनम् 27.11.2017 NET JRF UGC
32 Dr. Gopikrishnan Reghu Sumanta Choudhury Part-time B14912 14.08.2014 धनेश्वरभट्टविरचितस्य अपशब्दखण्डनस्य सम्पादनमध्यनञ्च 04.11.2016 NET JRF UGC
33 Dr. Gopikrishnan Reghu Malay Porey Part-time B14910 14.08.2014 महाभाष्ये नवाह्निकस्थानां न्यासान्तराणां समीक्षात्मकमध्ययनम् 04.11.2016 NET JRF UGC
34 Dr. Gopikrishnan Reghu Sibsankar Karan Part-time B14911 14.08.2014 बौद्धार्थवादसमीक्षणम् 04.11.2016 NET JRF UGC
35 Dr. Venkataramana Bhat Palash Ghorai Part-time B13903 22.07.2013 श्रीरामकृष्णदर्शनविमर्शः 02.07.2016 NET JRF UGC
36 Dr. Ayan Bhattacharya Biplab Chakrabarty Full-Time B07901 2007 वैद्यकालंकाराव्याकरणेषु न्यायप्रभावः 28.01.2009 NET UGC
37 Dr. Ayan Bhattacharya Dilip Panda Full-Time B07902 2007 धर्मशिक्षासमाजविषयिणी विवेकानन्दस्य नव्यस्मृतिचिन्ता 29.01.2009 SET WBCSC
38 Dr. Ayan Bhattacharya Madhusudan Das Full-Time B07903 2007 कातन्त्रपणिनीययोस्तुलनात्मबकविम्श॔: 27.01.2009 NA NA
39 Dr. Ayan Bhattacharya Shaikh Sabir Ali Full-Time B07904 14.03.2007 जनितत्त्वविमृष्टिः 29.01.2009
40 Dr. Ayan Bhattacharya Uttam Biswas Full-Time B07905 27.06.2007 न्यायदर्शनस्य प्रथमद्वितियाहिनकयोभा॔वाति॔कवैशोष्ष्यविमश॔: 30.01.2009 NA NA

 


PhD Awardees

Sl. No. Name of the Supervisor Name of the Ph.D. Scholar Mode of Ph.D. Regn. Number Regn. Number Research Topic Year of completion of Ph.D.
1 Dr.Rakesh Das Krishna Gopal Patra Part- Time B17918 15.07.2017 सरस्वतीकण्ठाभरणव्याकरणस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमद्वितीयपादयोः सम्मर्शः। 2023
2 Dr.Shantanu Ayachit Arupam Sanyal Full- Time B17921 15.07.2017 श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमषट्कस्य सर्वतोभद्रटीकायाः विमर्शः 2023
3 Dr.Nagaraja Bhat Kartik Mete Part- Time B16903 18.07.2016 शङ्कर-रामानुज-बलदेव-गीताभाष्यदिशा श्रीरामकृष्णकथामृतस्य तदुद्धृतभगवद्गीतासाहाय्येन समीक्षणम्। 2023
4 Sw.Vedarthananda Shubhadip Pal Full-Time B1950015 16.07.2019 वेदार्थप्रकाशभाष्यस्य व्याप्त्युपलब्ध्योः सायनकृतत्वस्य च विमर्षः 2023
5 Dr.Neeraj Kumar Bhargave Soumitra Acharya Full- Time B17920 15.07.2017 बृहच्छब्देन्दुशेखरे आदितः कृदन्तप्रकरणं यावत् पाणिनीयसूत्राणां पदकृत्यविमर्शः। 2023
6 Dr.Venkataramana Bhat Sujit Paramanik Part- Time B15908 24.07.2015 श्रीमद्भागवतपुराणगतगीतासु महावाक्यार्थविमर्शः। 2023
7 Dr.Gopikrishnan Reghu Sukanta Manna Full- Time B16907 18.07.2016 श्रीशिवरामेन्द्र-सरस्वतीकृतस्य महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाशस्य कारक-विभक्त्यर्थाह्निकानां समीक्षणात्मकमध्ययनम्। 2022
8 Dr.Venkataramana Bhat Sanatan Das Part- Time B16905 18.07.2016 अनन्तदेवविरचितस्य कृष्णभक्तिचन्द्रिकानाटकस्य समीक्षात्मकं सम्पादनमध्ययनञ्च। 2022
9 Dr.Venkataramana Bhat Tridib Roy Mondal Part- Time B16908 18.07.2016 शङ्कर-रामानुज-बलदेवरीत्या भगवत्गीतायाः प्रथमषट्कस्य विशिष्टमध्ययनम्। 2022
10 Dr.Rakesh Das Sujit Maiti Full- Time B16906 18.07.2016 अष्टाध्यायीगतकारकसमाससूत्राणां अन्नंभट्टकृतायाः मिताक्षरवृत्तेः समीक्षणम्। 2022
11 Dr.Neeraj Kumar Bhargave Bishnu Pada Pal Part- Time B16902 18.07.2016 भोजराजकृतशृङ्गारप्रकाशदृष्ट्या काराकाणां विशिष्टमध्ययनम्। 2022
12 Dr.Rakesh Das Nityananda Manna Full- Time B15904 24.07.2015 उपसर्गार्थचन्द्रिकानुसारम् उपसृष्टधातूनामर्थगणनिरूपणम्। 2022
13 Dr.Rakesh Das Joydeb Dinda Full- Time B15903 24.07.2015 धातुपाठोक्तधातूनां कारकाकांक्षानिरूपणम् 2022
14 Dr.Gopikrishnan Reghu Sibsankar Karan Part- Time B14911 14.08.2014 संगणकदिशा पाणिनीयसूत्राणां षष्ठीसप्तम्योः अर्थानाम् अङ्कनम् 2022
15 Dr.Gopikrishnan Reghu Sumanta Choudhury Part- Time B14912 14.08.2014 शब्दज्योत्स्नायाः वैयाकरणसिद्धान्त-कौमुद्याश्च कारकप्रकरणान्तभागस्य तुलनात्मकम् अध्ययनम् 2021
16 Dr.Rakesh Das Sudip Mondal Part- Time B15907 24.07.2015 तारानाथतर्कवाचस्पति-प्रणीतशब्दार्थरत्नगत-वाक्यकाण्डस्य विशिष्टमध्ययनम्। 2021
17 Dr.Rakesh Das Srimanta Bhadra Part- Time B15906 24.07.2015 कमलाकरभट्टविरचितस्य विभक्त्यर्थप्रकाशस्य सम्पादनमध्ययनञ्च 2021
18 Ayon Maharaj Palash Ghorai Part time B13903 16.07.2016 श्रीरामकृष्णस्य समन्वयदर्शनम् अवलम्ब्य उपनिषदां स्वतन्त्रम् अध्ययनम् 2021
19 Dr.Nagaraja Bhat Binod K. Full- Time B16901 18.07.2016 ईशतैत्तिरीयोपनिषदोः शाङ्करसायणभाष्ययोः समीक्षात्मकमध्ययनम्। 2020
20 Sw.Medhananda Mj Janardan Ghosh Part time B12910 26.11.2013 Performance in the World of Spirituality: Mimesis, Ritual and Drama in Sri Ramakrishna’s Life and Sadhana 2020
21 Dr.Gopikrishnan Reghu Malay Porey Part- Time B14910 14.08.2014 महाभाष्ये दशमाह्निकाद् आपञ्चाशदाह्निकं विद्यमानानां न्यासान्तराणां समीक्षात्मकमध्ययनम् 2019