Dīpaśikhā – Issue 3

Read the complete issue

Table of contents

Sl. No. Author Paper Title Page No.
1 सम्पादकाः सम्पादकीयम् 1
2 ड. राकेशदाशः (व्याख्याता) स्वामिविवेकानन्दकृतं श्रीरामकृष्णस्तोत्रम् (पदच्छेद-अन्वय-प्रतिपदार्थ-सरलार्थ-सहितम्) 2-7
3 स्वामी वेदार्थानन्दः (अनुवादकः) महेन्द्रन्द्रनाथगुप्तकृतं श्रीश्रीरामकृष्णकथामृतम् (अंशविशेषस्य अनुवादः) 8-10
4 प्रलयनन्दी श्रीशिवमाहात्म्यम् (पद्यकाव्यम्) 11
5 शुभजित् दासः नीलमाधवः 12-13
6 शान्तनुनायेकः आरोही (आख्यायिका) 14-16
7 शुभङ्करदासः मातुः क्रन्दनम् (आख्यायिका) 17-18
8 ड. राकेशदाशः, शान्तनुनायेकः (अनुवादकौ) स्वामिसारदानन्दकृतः श्रीश्रीरामकृष्णलीलाप्रसङ्गः (अंशविशेषस्य अनुवादः) 19-23