Dīpaśikhā – Issue 4

Read the complete issue

Table of contents

Sl. No. Author Paper Title Page No.
1 सम्पादकाः सम्पादकीयम् 1
2 रणितनायेकः (व्याख्याता) श्लोकपरिचयः– अनाघ्रातं पुष्पम्… (पदच्छेद-अन्वय-अन्वयार्थादिसहितः) 2-4
3 शुभङ्कर दासः यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् 5-8
4 आवीरलाल-गङ्गोपाध्यायः (व्याख्याता) स्वामिविवेकानविरचितम् श्रीरामकृष्णावतारस्तोत्रम् (ह्लादिनीदर्पणा टीका) 9-15
5 स्वामी वेदार्थानन्दः (अनुवादकः) हिन्दुधर्मः श्रीरामकृष्णश्च 16-18
6 डॉ. सुकान्तमान्ना (अनुवादकः) छात्रस्य परीक्षा 19-21
7 डॉ. राकेशदाशः, शान्तनुनायेकः (अनुवादकौ) स्वामिसारदानन्दकृतः श्रीश्रीरामकृष्णलीलाप्रसङ्गः (अंशविशेषस्य अनुवादः) 22-24
8 ब्रह्मचारी मनोमयः (अनुवादकः) स्वामिगम्भीरानन्देन विरचितं स्वामिब्रह्मानन्दचरितम् (अंशविशेषस्य अनुवादः) 25-27
9 ब्रह्मचारी शुभदीपः (अनुवादकः) स्वामिब्रह्मानन्दसङ्कलितः श्रीश्रीरामकृष्णोपदेशः (अंशविशेषस्य अनुवादः) 28