Dīpaśikhā – Issue 2

Read the complete issue

Table of contents

Sl. No. Author Paper Title Page No.
1 सम्पादकाः सम्पादकीयम् 1
2 सुजितपरामाणिकः बुद्धस्य चत्वार्यार्यसत्यानि 2-3
3 प्रशान्तवर्मन् बौद्धदर्शने निर्वाणविचारः 4-7
4 सुदीपमण्डलः बोद्धदर्शनस्य सम्प्रदायाः तन्मतानि च 8-11
5 श्रीमन्तभद्रः जैमिनिः 12-13
6 सुमन्तचौधुरी महाभाष्यग्रन्थपरिचयः 14-17
7 सौमित्र आचार्यः प्रतिबन्धकः 18
8 सनातनदासः द्वयोस्तृतीयः 19
9 सनातनदासः वञ्चकप्रवञ्चनम् 20-21